Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky členstva – vernostný zákaznícky systém Odmena+

 

(ďalej len „VPC-Odmenaplus“)

 

I.

Vymedzenie pojmov

 1. „Prevádzkovateľ“ sa rozumie spoločnosť EBR SERVICES a.s., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 705 396, IČ DPH: SK, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1245/B.
 2. „Partner“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba oprávnená dodávať tretej osobe tovar alebo poskytovať tretej osobe služby, ktorá umožňuje uplatnenie Vernostnej karty Členom v súvislosti s úhradou ceny za dodaný tovar respektíve poskytnutú službu vo svojej prevádzkarni.
 3. „Prevádzkareň“ sa rozumie prevádzkareň Partnera, v ktorej je možné uplatniť Vernostnú kartu v súvislosti s úhradou ceny dodaného tovaru alebo poskytnutej služby. Prevádzkarňou je kamenný alebo internetový obchod (e-shop) Partnera.
 4. „Člen“ sa rozumie fyzická osoba – člen vo Vernostnom systéme, ktorej Partner v rámci svojej činnosti ako svojmu zákazníkovi dodá tovar alebo poskytne službu a ktorá na základe členstva vo Vernostnom systéme je oprávnená uplatniť Vernostnú kartu v súvislosti s úhradou ceny za tovar dodaný alebo službu poskytnutú Partnerom.
 5. „Zmluva“ sa rozumie Zmluva o vzájomnej spolupráci – vernostný zákaznícky systém Odmena+ uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Partnerom, ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so získavaním informácií o spotrebiteľskom správaní určených zákazníkov Partnera v jeho prevádzkarniach a poskytovaním uvedených informácií Partnerovi.
 6. „Vernostná karta“ sa rozumie debetná alebo kreditná platobná karta vydaná Slovenskou sporiteľňou, a. s. alebo karta vydaná Prevádzkovateľom, ktorá bola registrovaná k Členovi vo Vernostnom systéme. Registrované do vernostného systému môžu byť len také debetné alebo kreditné platobné karty, pri ktorých Prevádzkovateľ požiadal o možnosť ich využitia pre tento účel a vydavateľ tejto žiadosti vyhovel.
 7. „Vernostný systém“ sa rozumie vernostný zákaznícky systém Odmena+ prevádzkovaný Prevádzkovateľom.
 8. „POS terminál“ sa rozumie platobný terminál slúžiaci na úhradu ceny tovarov alebo služieb prostredníctvom debetných a kreditných platobných kariet, ako aj na uplatnenie Vernostnej karty Člena a registráciu nového Člena.
 9. „Zúčtovacie centrum“ sa rozumie softvérová aplikácia prevádzkovaná pre Prevádzkovateľa, ktorá eviduje všetky Transakcie, pri ktorých bola uplatnená Vernostná karta a informácie o spotrebiteľskom správaní Členov v Prevádzkarniach.
 10. „Informácia“ sa rozumie informácia vo Vernostnom systéme o Členovi a jeho spotrebiteľskom správaní v Prevádzkarniach zapojených do Vernostného systému, okrem Osobných údajov Člena a čísla účtu Člena.
 11. „Databáza“ sa rozumie súhrn Informácii o všetkých Členoch a ich spotrebiteľskom správaní v Prevádzkarniach a prevádzkarniach tretích osôb zapojených do Vernostného systému. Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom všetkých práv viažucich sa k Databáze.
 12. „Transakcia“ sa rozumie úhrada ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej Partnerom Členovi, v súvislosti s ktorou Člen uplatnil Vernostnú kartu.
 13. „Hodnota Transakcie“ sa rozumie číselné vyjadrenie ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej Partnerom Členovi, v súvislosti s ktorou Člen uplatnil Vernostnú kartu.
 14. „Registračný formulár“ sa rozumie dokument slúžiaci na registráciu členstva nového Člena vo Vernostnom systéme.
 15. „Členské rozhranie“ sa rozumie aplikácia prevádzkovaná pre Členov na internetovej stránke www.odmenaplus.sk, prostredníctvom ktorej bude mať Člen po prihlásení možnosť skontrolovať počet a platnosť Bodov asociovaných k jeho Vernostnej karte, vykonať zamenenie Bodov za E – poukážku a využiť prístup k Prevádzkarniam, ktoré sú internetovými obchodmi (e-shopmi) a za úhradu ceny dodaného tovaru alebo služby  v nich  je možné získať Body.
 16. „Bod“ sa rozumie bod asociovaný vo Vernostnom systéme k Vernostnej karte za úhradu ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni respektíve prostredníctvom Prevádzkarne, ktorý bude neskôr na základe žiadosti Člena zamenený za hotovosť na Výplatnom mieste alebo zaslaný na bankový účet Člena vedený v Slovenskej Sporiteľni a. s. alebo bude Členom prostredníctvom Členského rozhrania  zamenený za E – poukážku. Bod, ktorý je možné zameniť za E – poukážku nemôže byť zamenený za hotovosť na Výplatnom mieste alebo zaslaný na bankový účet Člena vedený v Slovenskej Sporiteľni a. s.
 17. „E – poukážka“ sa rozumie elektronická poukážka vygenerovaná Členom prostredníctvom Členského rozhrania ako výsledok zamenenia Bodov asociovaných vo Vernostnom systéme k Vernostnej karte za úhradu ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni umožňujúcej zamenenie Bodov za E- poukážku. E – poukážka je určená výhradne na úhradu ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni umožňujúcej prijímanie E - poukážky. Zoznam Partnerov umožňujúcich zamenenie Bodov za E – poukážku a zoznam Prevádzkarní umožňujúcich úhradu ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni prostredníctvom E – poukážky je Členovi k dispozícii v Členskom rozhraní.
 18. „Osobné údaje“ sa rozumejú osobné údaje fyzickej osoby.
 19. „Výplatné miesto“ sa rozumie prevádzkareň tretej osoby určená Prevádzkovateľom na zámenu Bodov asociovaných k Vernostnej karte za hotovosť. Aktuálny zoznam Výplatných miest je uvedený na internetovej stránke odmenaplus.sk.
 20. „Členské zvýhodnenie“ sa rozumie zvýhodnenie poskytnuté Partnerom prostredníctvom Prevádzkovateľa Členovi pri úhrade ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni respektíve prostredníctvom Prevádzkarne z dôvodu členstva Člena vo Vernostnom systéme, Členské zvýhodnenie sa poskytuje formou získania Bodov Členom.
 21. „SMS správa“ sa rozumie krátka textová správa mobilnej telefonickej komunikácie.
 22. „Výplatný kód“ sa rozumie unikátny jednorazový číselný identifikačný kód slúžiaci na identifikáciu Člena ako osoby oprávnenej požiadať na Výplatnom mieste o zámenu Bodov za hotovosť a prevzatie hotovosti.

 

II.

Registrácia Člena

 1. V prípade záujmu zákazníka Partnera o členstvo vo Vernostnom systéme, Partner alebo iná tretia strana, ktorá má súhlas na zabezpečenie registrácie členstva od Prevádzkovateľa, odovzdá zákazníkovi Registračný formulár a poučí zákazníka o správnom spôsobe vyplnenia Registračného formuláru (vyplnenie povinných údajov a vlastnoručný podpis zákazníka) a zároveň overí totožnosť zákazníka.
 2. Registrácia členstva zákazníka Partnera ako Člena vo Vernostnom systéme a registrácia zákazníkom určenej karty ako Vernostnej karty môže byť uskutočnená a) na infopulte alebo v inom Partnerom určenom priestore v Prevádzkarni Partnera a to prostredníctvom POS terminálu pre Vernostnú kartu vydanú Prevádzkovateľom; b) iným spôsobom jednoznačne identifikujúcim Vernostnú kartu s registrovaným zákazníkom. Následne po registrácii bude vykonaná aktivácia Vernostnej karty.
 3. Registráciou členstva zákazníka Partnera vo Vernostnom systéme nadobúda zákazník postavenie Člena a ním určená debetná alebo kreditná platobná karta vydaná pre neho Slovenskou sporiteľňou, a.s. respektíve karta vydaná Prevádzkovateľom sa stáva Vernostnou kartou registrovanou vo Vernostnom systéme.
 4. Členom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov vrátane, ktorá súhlasí s podmienkami členstva vo Vernostnom systéme a to potom, čo odovzdá riadne vyplnený Registračný formulár. Členom sa nemôže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Každá osoba môže podať len jeden Registračný formulár, viacnásobné členstvo vo Vernostnom systéme nie je možné. Vyplnením a podpísaním formuláru Člen  súhlasí so všeobecnými  podmienkami členstva vo Vernostnom systéme a vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil. Členstvo a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.
 5. V prípade, ak Vernostnou kartou registrovanou k Členovi vo Vernostnom systéme bude karta vydaná Prevádzkovateľom osobitne pre Vernostný systém na základe požiadavky Partnera, Vernostná karta bude vyhotovená vo vizuálnom prevedení dodanom Partnerom Prevádzkovateľovi, pričom uvedené vizuálne prevedenie Vernostnej karty musí byť v súlade s technickou špecifikáciou určenou Prevádzkovateľom.

 

III.

Uplatnenie Vernostnej karty

 1. Člen je oprávnený uplatniť Vernostnú kartu pri každej úhrade ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni respektíve prostredníctvom Prevádzkarne na poskytnutie Členského zvýhodnenia. Uvedené sa nevzťahuje na úhradu ceny dodaného tovaru alebo poskytnutej služby za zvýhodnených cenových podmienok určených Partnerom, v prípade, že nie je Partnerom a Prevádzkovateľom dohodnuté inak.
 2. Členovi bude na základe uplatnenia Vernostnej karty poskytnuté Členské zvýhodnenie formou asociovania Bodov k Vernostnej karte. Výška Členského zvýhodnenia poskytovaného jednotlivými Partnermi je zverejnená na internetovej stránke odmenaplus.sk.
 3. Partner po predložení Vernostnej karty Členom prostredníctvom POS terminálu odošle informáciu o uplatnení Vernostnej karty Členom a Hodnote Transakcie do zúčtovacieho centra Vernostného systému
 4. Partner po uplatnení Vernostnej karty vydá Členovi doklad o vykonaní Transakcie a o počte Bodov získaných za vykonanú Transakciu a aktuálnom celkovom počte Bodov asociovaných k Vernostnej karte, pričom poučí Člena o povinnosti uchovať uvedený doklad pre prípadnú reklamáciu zo strany Člena.
 5. V prípade akejkoľvek oprávnenej reklamácie vady tovaru dodaného respektíve služby poskytnutej Členovi v Prevádzkarni respektíve prostredníctvom Prevádzkarne a oprávneného uplatnenia nároku Člena voči Partnerovi na vrátenie zaplatenej ceny dodaného tovaru respektíve poskytnutej služby, Partner vráti Členovi celú sumu ceny dodaného tovaru respektíve poskytnutej služby a súčasne od Vernostnej karty Člena bude odasociovaný počet Bodov zodpovedajúci počtu Bodov asociovaných k Vernostnej karte Člena za predmetnú Transakciu. Ak k Vernostnej karte Člena nebude asociovaný dostatočný počet Bodov na uskutočnenie odasociovania Bodov v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, príslušný počet Bodov bude odasociovaný od Vernostnej karty Člena neskôr, keď k Vernostnej karte bude asociovaný dostatočný počet Bodov.
 6. Člen berie na vedomie, že je zodpovedný za všetky operácie uskutočnené s Vernostnou kartou.

 

IV.

Získanie, platnosť a použitie Bodov

 1. V prípade ak Člen uplatní Vernostnú kartu pri úhrade ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej v Prevádzkarni respektíve prostredníctvom Prevádzkarne, Členovi bude poskytnuté Partnerom prostredníctvom Prevádzkovateľa Členské zvýhodnenie, v zmysle ktorého Člen získa vo Vernostnom systéme počet Bodov určený v závislosti od číselného vyčíslenia sumy poskytnutého Členského zvýhodnenia, pričom za každé 0,01 EUR z číselného vyjadrenia sumy Členského zvýhodnenia získa Člen najmenej 1 Bod vo Vernostnom systéme, ak nie je v Členskom rozhraní pre konkrétny prípad uvedené vyššie Členské zvýhodnenie. Získané Body budú vo Vernostnom systéme asociované k Vernostnej karte bezodkladne po  úhrade príslušnej ceny dodaného tovaru alebo poskytnutej služby Členom.
 2. Okrem uplatnenia Vernostnej karty podľa predchádzajúceho odseku je možné Body získať aj tým spôsobom, že po prihlásení do svojho Členského rozhrania Člen prostredníctvom neho využije prístup na stránku Prevádzkarne ktorá je elektronickým obchodom (e-shopom), kde následne vykoná úhradu ceny tovaru dodaného alebo služby poskytnutej Partnerom Členovi. Podmienkou získania Bodov je, aby Člen nemal vo svojom internetovom prehliadači zakázané používanie súborov cookies. Prostredníctvom vytvorených súborov cookies bude úhrada ceny poskytnutého tovaru alebo služby identifikovaná ako úhrada vykonaná konkrétnym Členom. Na základe úhrady ceny poskytnutého tovaru alebo služby budú k Vernostnej karte Člena asociované Body rovnakým spôsobom, ako keby Člen v súvislosti s úhradou ceny poskytnutého tovaru alebo služby uplatnil Vernostnú kartu.
 3. Body strácajú platnosť uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa ich asociovania k Vernostnej karte Člena. Po zániku platnosti Bodov budú predmetné Body odasociované od Vernostnej karty Člena a Člen nemá nárok na akékoľvek plnenie z dôvodu nepožiadania o zámenu Bodov za hotovosť pred zánikom ich platnosti.
 4. V prípade ak bude zistená nesprávna, nedôvodná asociácia Bodov k Vernostnej karte alebo asociácia Bodov v súvislosti s neoprávneným uplatnením či zneužitím Vernostnej karty, Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať odasociovanie od Vernostnej karty nesprávne alebo nedôvodne asociovaných Bodov respektíve Bodov asociovaných v súvislosti s neoprávneným uplatnením či zneužitím Vernostnej karty. Prevádzkovateľ po vykonaní odasociovania Bodov od Vernostnej karty v zmysle tohto bodu informuje Člena o odasociovaní Bodov od Vernostnej karty.
 5. Body asociované k Vernostnej karte je Člen oprávnený a) zameniť na Výplatnom mieste za hotovosť, pričom 1 Bod bude zamenený za hotovosť v sume 0,01 EUR. Člen bude oprávnený zameniť Body za hotovosť až po aktivácii Vernostnej karty Prevádzkovateľom, pričom nevyhnutnou podmienkou aktivácie Vernostnej karty je úplné a správne vyplnenie všetkých povinných údajov v Registračnom formulári Členom respektíve dodatočné oznámenie všetkých povinných údajov Členom Prevádzkovateľovi; b) mať zaslané na bankový účet Člena vedený v Slovenskej Sporiteľni a.s.  povolený Prevádzkovateľom, pričom 1 Bod bude zamenený a zaslaný v sume 0,01 EUR. Člen bude oprávnený zameniť Body až po aktivácii Vernostnej karty Prevádzkovateľom, pričom nevyhnutnou podmienkou aktivácie Vernostnej karty je úplné a správne vyplnenie  všetkých povinných údajov v Registračnom formulári Členom respektíve dodatočné oznámenie všetkých povinných údajov Členom Prevádzkovateľovi; c) zameniť prostredníctvom Členského rozhrania za E - poukážku, pričom 1 Bod bude zamenený za sumu na E – poukážke najmenej 0,01 EUR, ak nebude v Členskom rozhraní pre konkrétny prípad uvedená iná suma. Člen bude oprávnený zameniť Body za E - poukážku až po aktivácii Vernostnej karty Prevádzkovateľom, pričom nevyhnutnou podmienkou aktivácie Vernostnej karty je úplné a správne vyplnenie  všetkých povinných údajov v Registračnom formulári Členom respektíve dodatočné oznámenie všetkých povinných údajov Členom Prevádzkovateľovi.
 6. V prípade ak počet Bodov asociovaných k Vernostnej karte presiahne počet 500 bodov, Členovi bude automaticky prostredníctvom SMS správy a) zaslaný Výplatný kód pre účel identifikácie Člena ako osoby oprávnenej požiadať na Výplatnom mieste o zámenu Bodov za hotovosť a súčasne predmetnú hotovosť prevziať. Výplatný kód stráca platnosť jeho použitím respektíve uplynutím 30 kalendárnych dní odo dňa jeho zaslania. V prípade ak Výplatný kód stratí platnosť a počet Bodov asociovaných k Vernostnej karte bude vyšší ako 500 bodov, Členovi bude automaticky zaslaný nový Výplatný kód; b) zaslaná notifikačná informácia v posledný deň kalendárneho mesiaca o tom, že na základe vzájomnej dohody došlo k zámene Bodov a zaslaniu hodnoty na vzájomne dohodnutý bankový účet Člena vedený v Slovenskej Sporiteľni a.s.. Do počtu Bodov podľa tohto odseku VPC-Odmenaplus sa nezapočítavajú Body, ktoré je možné zameniť prostredníctvom Členského rozhrania za E – poukážku. Body podľa predchádzajúcej vety je možné výlučne zameniť prostredníctvom Členského rozhrania za E – poukážku.
 7. V prípade ak Prevádzkovateľ bude mať podozrenie o nesprávnej respektíve nedôvodnej asociácii Bodov k Vernostnej karte alebo o neoprávnenom uplatnení respektíve zneužití Vernostnej karty, Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť zaslanie Výplatného kódu v zmysle bodu 5. tohto článku ako aj pozastaviť zaslanie hodnoty na bankový účet ako aj pozastaviť možnosť zameniť Body prostredníctvom Členského rozhrania za E – poukážku, a to až do okamihu, kým nebude uvedené podozrenie Prevádzkovateľa vyvrátené a Prevádzkovateľ nebude mať žiadne pochybnosti o správnej a dôvodnej asociácii Bodov k Vernostnej karte respektíve o oprávnenosti uplatnenia Vernostnej karty Členom.
 8. Nevyhnutnou podmienkou vyplatenia hotovosti Členovi za Body zamenené za hotovosť je zadanie správneho a úplného Výplatný kódu na výplatnom mieste Členom, v opačnom prípade Body nebudú zamenené za hotovosť a Členovi nebude vyplatená žiadna hotovosť.
 9. V prípade ak Členovi budú zamenené Body za hotovosť alebo bude zamenená hodnota zaslaná na bankový účet v Slovenskej sporiteľni, a. s. alebo budú Body zamenené prostredníctvom Členského rozhrania za E – poukážku príslušný počet Bodov bude odasociovaný od Vernostnej karty Člena.
 10. V prípade ak Členovi bude vykonané asociovanie Bodov k Vernostnej karte alebo odasociovanie Bodov od Vernostnej karty považovať za nesprávne a uplatní voči Prevádzkovateľovi reklamáciu asociovania respektíve odasociovania Bodov, pre posúdenie reklamácie Člena budú rozhodné údaje zo Zúčtovacieho centra.
 11. Odmena vyplatená Členovi Vernostného systému Odmena+ môže podliehať zdaneniu podľa platných právnych predpisov a môže predstavovať pre Člena príjem podliehajúci zdaneniu v súlade so zákonom 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Člen zodpovedá za možné zdanenie tohto príjmu sám.

 

V.

Iné dojednania

 1. Partner v celom rozsahu zodpovedá Členovi za vady dodaného tovaru alebo poskytnutej služby a za uvedené vady v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu nezodpovedá Prevádzkovateľ.
 2. V prípade, že nie je Partnerom a Prevádzkovateľom dohodnuté inak, je Partner povinný v každej Prevádzkarni umožniť Členovi uplatnenie Vernostnej karty.
 3. Prihlásenie Člena do Členského rozhrania bude realizované zadaním prihlasovacieho mena a hesla Člena, oznámeného Prevádzkovateľom Členovi. Prostredníctvom Členského rozhrania je Člen oprávnený blokovať respektíve odblokovať Vernostnú kartu vo vzťahu k funkcionalite Vernostný systém Odmena+. Člen je oprávnený prostredníctvom Členského rozhrania vykonať registráciu a aktiváciu ním určenej karty (debetnej respektíve kreditnej karty vydanej Slovenskou sporiteľňou, a.s. alebo karty vydanej Prevádzkovateľom) ako Vernostnej karty respektíve zrušiť registráciu ním určenej karty (debetnej respektíve kreditnej karty vydanej treťou osobou alebo karty vydanej Prevádzkovateľom) ako Vernostnej karty, zistiť aktuálny počet Bodov asociovaný k Vernostnej karte a ich platnosť, prezerať históriu Transakcií, v súvislosti s ktorými uplatnil Vernostnú kartu, vykonať zamenenie Bodov za E - poukážku.
 4. Člen je oprávnený požiadať o blokovanie respektíve odblokovanie Vernostnej karty vo vzťahu k funkcionalite Vernostný systém Odmena+ ako aj o registráciu respektíve zrušenie registrácie Vernostnej karty prostredníctvom call centra na telefonickom čísle +421 2 32 77 37 88.

 

VI.

Trvanie a zánik členstva

 1. Členstvo Člena vo Vernostnom systéme je časovo neobmedzené.
  1. Členstvo Člena vo Vernostnom systéme sa skončí:
  2. smrťou Člena,
  3. obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony Člena,
  4. písomnou žiadosťou Člena,
  5. vylúčením Člena,
  6. zrušením Vernostného systému.
 2. Člen je oprávnený písomne požiadať Prevádzkovateľa o ukončenie jeho členstva vo Vernostnom systéme a to aj bez uvedenia dôvodu. Členstvo člena vo Vernostnom systéme zaniká uplynutím 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti Člena o ukončenie členstva. Člen, ktorého Vernostná karta je vydaná Prevádzkovateľom, nie je oprávnený požiadať o ukončenia členstva vo Vernostnom systéme počas prvých 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku členstva Člena vo Vernostnom systéme.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o vylúčení Člena z Vernostného systému v nasledujúcich prípadoch:
  1. Člen opakovane porušil povinnosť respektíve záväzok vyplývajúci Členovi z členstva vo Vernostnom systéme,
  2. Člen v súvislosti s uplatňovaním Členského zvýhodnenia alebo iného práva, pohľadávky či nároku vyplývajúcej z členstva vo Vernostnom systéme alebo v súvislosti s plnením jeho povinností či záväzkov vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom systéme, poruší povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o zrušení Vernostného systému. Vernostný systém sa zrušuje ku dňu uvedenému v rozhodnutí Prevádzkovateľa  o zrušení Vernostného systému. Rozhodnutie o zrušení Vernostného systému zverejní Prevádzkovateľ na internetovej stránke odmenaplus.sk a/alebo na stránke odmenaplus.ebr.services.
 5. V prípade zrušenia Vernostného systému platnosť Bodov asociovaných k Vernostnej karte sa končí dňom zrušenia Vernostného systému a Člen nebude oprávnený požiadať o zámenu Bodov asociovaných k Vernostnej karte za hotovosť ani o zaslanie zamenenej hodnoty na bankový účet ani prostredníctvom Členského rozhrania zameniť Body za E - poukážku. Uvedené sa nevzťahuje na Body asociované k Vernostnej karte, za asociovanie ktorých Partner ku dňu zrušenia Vernostného systému uhradil Prevádzkovateľovi v celej výške odmenu v zmysle ich osobitného zmluvného vzťahu zahŕňajúcu náhradu za poskytnutie Členského zvýhodnenia Členovi formou asociovania Bodov k Vernostnej karte; predmetné Body asociované k Vernostnej karte bude možné zameniť za hotovosť až do zániku platnosti Bodov. Po zrušení Vernostného systému nebude možné uplatniť Vernostnú kartu na získanie Bodov v Prevádzkarni.
 6. Zánikom členstva Člena vo Vernostnom systéme ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v písm.a) až d) bodu 2. tohto článku zaniká platnosť Bodov asociovaných k Vernostnej karte Člena a Členovi nevzniká z uvedeného dôvodu nárok na akékoľvek plnenie či náhradu.

 

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Člen vyplnením Registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho Osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj všetkých iných Osobných údajov Člena poskytnutých Partnerovi alebo Prevádzkovateľovi počas trvania členstva Člena vo Vernostnom systéme ako aj všetkých iných Osobných údajov získaných Partnerom alebo Prevádzkovateľom počas trvania členstva Člena vo Vernostnom systéme. Súhlas so spracovaním Osobných údajov sa udeľuje počas celej doby trvania členstva vo Vernostnom systéme Odmena+ a maximálne štyri roky po zániku členstva vo Vernostnom systéme Odmena+.
 2. Osobné údaje budú spracovávané na účely prevádzkovania Vernostného systému a to počas trvania členstva Člena vo Vernostnom systéme. Po zániku členstva Člena vo Vernostnom systéme budú Osobné údaje spracovávané výlučne na účely štatistiky.
 3. Člen vyplnením Registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na udelenie poverenia na spracovanie Osobných údajov Partnerovi a súčasne Člen vyplnením Registračného formuláru berie na vedomie, že Prevádzkovateľ poveril Partnera na spracovanie Osobných údajov Člena v rozsahu potrebnom pre prevádzkovanie Vernostného systému.
 4. Člen vyplnením Registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a archivovaním Informácii týkajúcich sa Člena.  Člen vyplnením Registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytovaním Informácií týkajúcich sa Člena v anonymizovanej podobe tretej osobe. Súhlas v zmysle tohto bodu sa udeľuje bez časového obmedzenia.
 5. Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu Osobných údajov poskytnutých Členom Prevádzkovateľovi v potrebnom rozsahu a takým spôsobom, aby Osobné údaje boli chránené pred ich poškodením, sprístupnením či zverejnením tretej osobe.
 6. Člen vyplnením Registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a archivovaním Informácii týkajúcich sa Člena.  Člen vyplnením Registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytovaním Informácií týkajúcich sa Člena v anonymizovanej podobe Partnerovi respektíve tretej osobe.

 

IX.

Doručovanie písomností

 1. V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom iného subjektu:
 2. v prípade doručovania písomnosti Členovi na adresu uvedenú v Registračnom formulári respektíve evidovanú k Členovi v Členskom rozhraní,
 3. v prípade doručovania písomnosti Prevádzkovateľovi na adresu sídla Prevádzkovateľa zapísanú v príslušnom obchodnom registri,
 4. v prípade doručovania písomnosti Partnerovi na adresu sídla Partnera zapísanú v príslušnom obchodnom registri.

Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za adresáta doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť. V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť e-mailom Členovi na adresu evidovanú k Členovi v Členskom rozhraní, Prevádzkovateľovi na adresu uvedenú na internetovej stránke www.odmenaplus.sk a Partnerovi na adresu uvedenú na internetovej stránke Partnera, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú potvrdením jej doručenia adresátom. Písomnosť sa považuje za doručenú aj okamihom odmietnutia jej prevzatia adresátom. V prípade, ak sa zásielka vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou  „adresát neznámy“ alebo poznámkou obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.

 

X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Člen berie na vedomie a uzavretím Zmluvy vyslovuje súhlas s tým, že každý telefonický rozhovor medzi Členom a Partnerom respektíve medzi Členom a Prevádzkovateľom môže byť za účelom kontroly prevádzkovania Vernostného systému respektíve súvisiacich služieb, zlepšenia kvality prevádzkovania Vernostného systému respektíve súvisiacich služieb alebo z iného dôvodu Prevádzkovateľom alebo ním určenou osobou zaznamenaný na záznamové médium a uchovávaný na záznamovom médiu.
 2. Člen registráciou jeho členstva vo Vernostnom systéme udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s poskytovaním respektíve zasielaním reklamných a marketingových informácií Členovi. Člen registráciou jeho členstva vo Vernostnom systéme udeľuje Partnerovi súhlas s poskytovaním respektíve zasielaním reklamných a marketingových informácií Členovi.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto VPC-ODMENAPLUS (ďalej len „Zmena VPC-ODMENAPLUS“). Prevádzkovateľ je povinný Zmenu VPC-ODMENAPLUS s uvedením jej platnosti a účinnosti písomne oznámiť Členovi zverejnením Zmeny VPC-ODMENAPLUS na internetovej stránke odmenaplus.sk a to najneskôr 7 dní vopred pred dňom účinnosti Zmeny VPC-ODMENAPLUS.
 4. V prípade nesúhlasu Člena so Zmenou VPC-ODMENAPLUS má Člen právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny VPC-ODMENAPLUS z uvedeného dôvodu písomne požiadať o zrušenie jeho členstva ku dňu účinnosti Zmeny VPC-ODMENAPLUS a súčasne žiadosť o zrušenie členstva musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny VPC-ODMENAPLUS doručené Prevádzkovateľovi, inak uvedené právo Člena zaniká.
 5. Tieto VPC-ODMENAPLUS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2017.

 

INFORMÁCIA PRE ČLENOV

Radi by sme vám upozornili, že pripisovanie odmien na vášom vernostnom konte ODMENA+ u e-shop partnerov sa môže zobraziť vo vašom prehľade transakcií až po schválení transkacie partnerom v lehote 15-45 dní. 

NEWSLETTER

Aby ste vedeli o Vašich odmenách všetko,
prihláste sa k odberu nášho newslettra.
Stačí málo, zadajte svoju emailovú adresu

Info linka k vernostnému programu Odmena+
02 / 32 77 37 88

Info linka Sporotel
0850 111 888


Všeobecné obchodné podmienky


Všetky práva vyhradené, EBR SERVICES, a. s., 2016
Vernostný systém Odmena+ poskytuje spoločnosť EBR SERVICES, a. s.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie. Súhlasím